හුංගම-බටඅත දකුණ ගොවිපළ භූමිය රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සදහා පෞද්ගලික ආයොජකයන්ගේ අභිලාෂ කැදවීම