ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ කාර්යමණ්ඩලයට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම සදහා මිල ගනන් කැදවීම.