ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය- භාවිතයෙන් ඉවත් කළ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා මිළගණන් කැඳවීම

unnamed