Scroll to explore

වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන තුල පශ්චාත් පාරිභෝජන භාණ්ඩ / අපද්‍රව්‍ය සැකසීම

 
2013 අංක 1 දරණ වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන පනත යටතේ මෙහෙයුම් සිදුකරන වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන ලෙස ස්ථාපිත සමාගම් විසින් පශ්චාත් පාරිභෝජන භාණ්ඩ / අපද්‍රව්‍ය ආනයනය, සැකසීම සහ ප්‍රති අපනයනය සම්බන්ධව පසුගිය දින කිහිපය තුලදී ඉදිරිපත් කරන ලද  විවිධ අර්ථ දැක්වීම් සහ මාධ්‍ය නිවේදන සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය නිවැරැදි තත්වය මෙලෙස පැහැදිලි කරනු ලබයි.

 

වාණිජ කේන්ද්‍රීය නියාමය මගින් එහි මෙහෙයුම් කරුවන් හට පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව,  මූලික අංශ 5 ක් යටතේ තම ව්‍යාපාරික ක්‍රියා කාරකම්වල නිරතවීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

 

  • අන්තරාල වෙළඳාම (Entrepôt Trade); ආනයනය, සුඵ සැකසුම් කිරීම සහ ප්‍රතිඅපනයනය.
  • බාහිර සේවා (Logistic Services); බන්ධිත ගුදම් හෝ බහුවිධ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලීන්.

 

වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන පනත යටතේ ආනයන සහ අපනයන සිදු කරනු ලබන්නේ එම පනතේ අංක 4 ප්‍රකාරව රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් විසින් 2014 ජූලි 7 වන දින නිකුත් කරන ලද දෙපාර්තමේන්තු නියෝග (DOPL) 934 හි දක්වා ඇති සමමූහුර්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටියක් (Synchronized Operating Procedure) හරහා වන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රි ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ද පූර්ණ ලෙස සහ-සම්බන්ධිතය.

 

ඉහත රෙගුලාසි මගින් විදේශ විනිමය රහිත (NFE) පදනම මත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම ගබඩා කිරීම, සැකසීම සහ ප්‍රථිඅපනයනය කිරීම සඳහා කේන්ද්‍රීය මෙහෙයුම් කරුවන්ට අවස්ථාව ලබාදී ඇති අතර, එකී ආනයන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා රේගු ආඥා පනතේ B උපලේඛණය යටතේ පනවා ඇති සීමාවන් සහ තහනම් කිරීම් වලට ඍජුවම යටත්වේ. B උපලේඛණය මගින් දැනට බලාත්මකව ඇති හෝ තහනම් කර ඇති හෝ ඉදිරියේ දී බලාත්මක හෝ තහනම් කරනු ලබන හෝ, නීති රීති, රෙගුලාසි, දැනුම් දීම්, ප්‍රකාශණ හෝ නියෝග අනුව කටයුතු කිරීමට වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන මෙහෙයුම් කරුවන් බැදී ඇත.  තවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ජාතික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ ප්‍රථිපත්ති සහ උපාය මාර්ග වලට අනුව පශ්චාත් පාරිභෝගික අපද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සපුරා තහනම් කොට ඇත.

 

මේ වන විට විවධ මාධ්‍ය වාර්ථා මගින් කොළඹ වරාය වෙත ගෙන එන ලද පශ්චාත් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය අඩංගු බහලුම් කාණ්ඩ තොග 2 ක් සම්බන්ධව කරුණු වාර්ථා වී ඇත.  මෙම ආනයන ක්‍රියාවලීන් දෙක අතරින් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ වාණිජ කේන්ද්‍රීය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට අදාල වන්නේ වන හේලීස් ෆ්‍රී සෝන් ලිමිටඩ් (Hayleys Free Zone Limited) ආයතනයේ නමට නැව් ගතකොට එම සමාගම විසින් වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන පනත යටතේ වරායෙන් නිදහස් කරගන්න ලද අඩි 40 බහාලුම් 130 ක් වූ භාණ්ඩ තොගය පමණකි. ඉතිර බහලුම් තොගය තවදුරටත් කොළඹ වරායේ බහලුම් පර්යන්තය තුල ගබඩා කර ඇති අතර ඒ බහලුම් ආනයනය සඳහා  ශ්‍රී ලංකා යෝජනා මණ්ඩලයේ කිසිදු මැදිහත්වීමක් හෝ සම්බන්ධ වීමක් නොමැති අතර එම බහලුම් තොගය ආනයනය කිරීම හා වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන පනත අතර කිසිදු සබ්ම්ධතාවයක් නොමැත. ඉහත ආකාරයට හේලීස් ෆ්‍රී සෝන් ලිමිටඩ් මගින් නිදහස් කර ගන්න ලද බහලුම් 130 ඔවුන් විසින් කටුනායක අපනයන සැකසුම් කලාපය තුල ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ලබන වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයට රැගෙන ගොස් ඇති අතර අදාළ බහලුම් පාවිච්චි කරන ලද මෙට්ට, බුමුතුරුණු ආදියෙන් සමන්විත යි.

 

අන්තරාල වෙළඳාම යටතේ භාණ්ඩ ආනයනය සහ සුඵ සැකසුම් සඳහා ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබාදී තිබුනද එම පනත හරහා  කිසිදු ආකාරයක සම්පත් ප්‍රතිචක්‍රීකරන ක්‍රියාවලියක නිරතවීමට වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන වලට කිසිදු අවකාශයක් නොමැත.  එවැනි ක්‍රියාකාරකමක් වාණිජ කේන්ද්‍රීය මෙහෙයුම් කරුවෙකු විසින් සිදු කිරීමට ප්‍රථම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පැහැදිලි පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබාගැනීම අනිවාර්ය කටයුත්තකි.

 

HFZL සමාගම භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලද මෙට්ට, සෝෆා ආදියෙහි කොටස් වෙන් කිරීම සහ ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරනය කිරීම සදහා සම්පීඩනය කොට ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතවී සඇති බව වාර්තා වී ඇත.  සමාගම එවැනි ක්‍රියාවලියක් පිළිබඳව කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමක් හෝ අනුමැතියක් ලබා ගෙන නොමැත. මෙම ක්‍රියාවලිය සම්පත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලියට බොහෝදුරට සමාන ක්‍රියාවලියකි. මෙම තත්වය මත ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය 2018 ජනවාරි 26 වන දින සමාගම වෙත පහත සදහන් නියෝග පනවන ලදී.

 

  • භාවිතා කරන ලද සියලු ආකාරයේ භාණ්ඩ ආනයන කිරීම  වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීම;

 

  • දැනට පරිශ්‍රයතුල ගබඩා කොට ඇති, මෙම ක්‍රියාවලියට අදාළ  සියඵම ද්‍රව්‍ය මසක් ඇතුලත නැව්ගතකිරීම;

 

  • දැනට ගබඩාකොට ඇති ද්‍රව්‍ය වැසි ජලයෙන්  ආරක්‍ෂාකොට අවට පරිසරයට සහ භුමිය තුලට කාන්දු වීම සහ ස්‍රාව්‍ය ගලා නොඑන ලෙස අවශ්‍ය කටයුතු යෙදීම,

 

  • අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් සදහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාගැනීම

 

  • මධ්‍යම පරිසරික අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව පශ්චාත් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ආනයනය අත්හිටුවීම

 

ඉහත කී නියෝග පිළිපැදීමට HFZL ආයතනය එකගත්වය ලිඛිතව පළකර  ඇති අතර ඒ අනුව බහාලුම් 29 ක් එනම් අඩි 20 බහාලුම් 25 ක් සහ අඩි 40 බහාලුම් 4 ක් ප්‍රතිඅපනයනය කර ඇත.  ඉතිරි භාණ්ඩ තොගය ආයතන පරිශ්‍රයේ තවමත් ගොඩගසා ඇත.

 

මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් 2019 අගෝසතු 12 හෝ ඊට පෙර ඉතිරි ද්‍රව්‍ය පිළිබද ගැටඵව  විචක්ශණශීලීව විසදා ගැනීම සදහා එකී ද්‍රව්‍ය කඩිනමින් ප්‍රතිඅපනයනය කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් පැහැදිලි නියෝගයක් සමාගම වෙත මේ වන විටත් නිකුත් කර ඇත.

 

තවද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම සදහා හෝ වෙනත් ඕනෑම කටයුත්තක් සදහා සමාගම විසින් පශ්චාත් පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සහ ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කටයුතු වල නිරත වීම තහනම් කරමින් 2019 ජූලි 24 දිනැති නියෝගයක් ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සියඵම වාණිජ කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාකාරී සමාගම් වෙත ද නිකුත් කරන ලදී.

 

ආයෝජන මණ්ඩලය සිය නියමයන්ට අනුකූල නොවීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ සමාගමට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.  එමෙන්ම මේ සම්බන්ධව ආයෝජන මණ්ඩලය පාර්ශවයෙන් කිසිදු අඩුපාඩුවක් සිදුවී ඇත්නම් ඒ සදහා ද නිසි ක්‍රියා මාර්ග ගනු ඇත.

 

විවිධ පාර්ශවයන් විසින් චෝදනා කරන පරිදි වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන නීතිය යටතේ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කොට ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කිරීම, සැකසීම හෝ කිසියම් ආකාරයකට අපද්‍රව්‍ය හෝ කසල බැහැර කිරීමට කිසිසේත්ම ඉඩ ප්‍රස්ථා නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ඉඳුරාම පැහැදිලි කරයි.

 

එලෙසම 2018 මැයි මස 1 වන දින සිට බලාත්මක වූ ශ්‍රී ලංකා-සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සහ වාණිජ කේන්ද්‍රීය නියාමන නීතිය අතර කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති බව ද තවදුරටත් පැහැදිලි කර සිටී.  ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුලට අපද්‍රව්‍ය හෝ කසල ආනයනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා-සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම යටතේ ඉඩ ඇති බවට නැගෙන චෝදනා පදනම් විරහිතය.

 

මේ අතර වාණිජ කෙන්ද්‍රස්තාන හරහා සිදුකෙ‍රෙන අන්තරාල වෙළඳ කටයුතු වඩාත් විධිමත් ව සිදු කිරීමට අදාළ මාර්ගපදේශ  අදාළ සියලු පාර්ශව කරුවන් සමග සාකච්ඡා කොට දැනට පවත්නා නීතිරීති වැඩි දියුණු කර ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මේ වන විට නිරතවී සිටී.

 

මේ සම්බන්ධව නගන චෝදනා පදනම් විරහිත සහ සාවද්‍ය වන අතර අප රටේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම, ජාල සම්බන්ධතාවය, සරල කරන ලද වරාය පහසුකම් ප්‍රශස්ථ ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි වීම වැනි වැදගත් සාධක සලකා බලා හදුන්වාදුන් වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථාන නියාමනය  ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගෙන ඇති ඉතා වැදගත් ධනාත්මක පියවරක් බව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

 

මාධ්‍ය අංශය

2019.07.26

Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy paid course free download
download xiomi firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free